Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente heemstede - Lange Termijn Agenda LTA.nu

Lange Termijn Agenda LTA.nu
Nummer Kwartaal Onderwerp Portefeuillehouder Type Comm Soort Raad Opmerkingen Moties  
Nummer Kwartaal Onderwerp Portefeuillehouder Type Comm Soort Raad Opmerkingen Moties  
32 Aanvullende storting (D)MJOP t.b.v. verduurzamen gemeentelijk vastgoed Have A 2021-09 MID 2021-09 Wijziging planning (2021-06>2021-09) Stuk is aangeboden aan de raad. In de commissie van september is besloten het stuk door te schuiven naar september 2021) details
28 Nota verbonden partijen Nienhuis A 2021-09 MID 2021-09 details
603 Concept transitievisie warmte (80% versie) Struijf B 2021-09 MID Wijziging planning (2021-Q3>2021-09) details
51 Samenwerkingsafspraak MRA Nienhuis B 2021-09 MID Nieuw op planning Uitwerking versterking samenwerking MRA details
466 Begroting 2022 Mulder A 2021-10 MID 2021-11 details
467 Eerste begrotingswijziging 2022 (inclusief septembercirculaire 2021) Mulder A 2021-10 MID 2021-11 details
465 Najaarsnota 2021 Mulder A 2021-10 MID 2021-10 details
29 Beleid Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O beleid) Mulder A 2021-10 MID 2021-10 details
55 Vaststellen visie weekmarkt Mulder A 2021-10 MID 2021-10 Nieuw op planning details
48 Routekaart en Monitoringssysteem programma Duurzaam Heemstede Mulder A 2021-11 MID 2021-11 Nieuw op planning details
49 Uitvoeringsprogramma 2022-2023 programma Duurzaam Heemstede Mulder A 2021-11 MID 2021-11 Nieuw op planning details
54 Vervolg stimulieringsbudget Have A 2021-11 MID 2021-11 Nieuw op planning details
563 Transitievisie warmte Struijf A 2021-12 MID 2021-12 details
34 Energieneutraal maken gemeentelijk vastgoed periode 2022 Have A 2021-12 MID 2021-12 details
401 Visie op informatievoorziening 2022-2026 Nienhuis A 2021-12 MID 2021-12 Wijziging onderwerp (Visie op informatievoorziening 2020-2024>Visie op informatievoorziening 2022-2026) Wijziging planning (2021-Q4>2021-12) details
482 Jaarstukken MRA Nienhuis A 2021-Q4 MID 2021-Q4 Wijziging planning (2021-09>2021-Q4) Uitgesteld vanwege andere prioriteiten MRA. Stukken worden later aangeleverd. details
614 Motie Burgeramendement van der Have B 2021-Q4 MID details
484 Legesmodel (incl. verordening) Mulder A 2022-Q1 MID 2022-Q1 Wijziging planning (2021-Q4>2022-Q1) in verband met uitstel Omgevingswet schuift deze planning op, mede omdat VNG nog aan een nieuw model werkt. details
604 Fase 2: Haalbaarheidsstudie warmte uit WRK leiding Struijf B 2022-Q1 MID Wijziging Planning (2021-Q4>2022-Q1) Onderzoek is net gestart, verwachting dat eerste concept rapport in Q1 opgeleverd wordt. details
47 Ontwerp zon op parkeerterrein Groenendaal Mulder A 2022-Q1 MID 2022-Q1 Nieuw op planning details
254 Plan van aanpak actualiseren Economisch actieplan 2020 – 2024 Mulder B 2022-Q4 MID details
488 Evaluatie verblijfsaccomodatiebeleid Mulder B 2022-Q4 MID details
357 Uitwerking toekomstbestendige bedrijfsvoering in het kader van ambtelijke samenwerking Nienhuis B MID Afhankelijk van actie 358 en (595). Het betreft hier de borging van de samenwerking en in welke vorm. details
400 Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 2020-2050 Mulder A MID Is aan de raad zelf Heemstede in de Metropool Regio Amsterdam - thema mobiliteit (Raad oktober 2019) details
12 Bijeenkomsten QSLD 2021-06 RAAD 2021-06 details
11 Bespreken uitkomsten QSLD 2021-Q3 RAAD 2021-Q3 details
500 Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder A 2022-05 RAAD 2022-05 details
39 Input geven Regionaal Risico Profiel Nienhuis B RAAD 2021-Q4 details
18 Uitgangspuntennotitie voor de nieuwe huisvestingsverordening van der Have B 2021-09 RUI 2021-09 Wijziging type stuk (A>B) details
598 Vaststelling plan Pontje Meermond Mulder B 2021-09 RUI details
599 Vaststelling vervangingsplan openbare verlichting 2020-2021 van der Have B 2021-09 RUI details
587 Sanitaire voorziening Haven, vvgb van der Have A 2021-09 RUI 2021-09 details
592 Manpadslaangebied van der Have B 2021-10 RUI Wijziging planning (2021-09-2021-10) toelichting komt via collegebericht. details
437 Princenbuurt: ruimtelijke uitgangspunten van der Have B 2021-10 RUI Wijziging planning (2021-Q4>2021-10) Er was onzekerheid over verloop verkoop gemeentegrond aan ontwikkelaar. Aanbod is geaccepteerd en er kan doorgepakt worden. details
10 Visie laadinfrastructuur Mulder B 2021-10 RUI Wijziging planning (2021-Q3>2021-Q4) Nader onderzoek en afstemming op de uitvoering van de motie milieuzone vrachtverkeer vindt plaats in 2021-Q3 details
50 Addendum nota bodembeheer regio Ijmond (bodemkwaliteitskaart Heemstede) Mulder B 2021-10 RUI Nieuw op planning details
52 Procedure inkoop verwerving huishoudelijk restafval Have B 2021-10 RUI Nieuw op planning details
56 Vaststellen wegcategoriseringsplan (WCP) Have A 2021-10 RUI 2021-10 Nieuw op planning details
600 Vaststelling Adriaan Pauwlaan - Herenweg DO Mulder B 2021-11 RUI Wijziging planning (2021-09>2021-11) We zijn afhankelijk van externe expertise. Na afronding van de benodigde onderzoeken/berekeningen door een extern bureau , volgt in sep nog afstemming/overleg met omwonenden en de participatiegroep. details
436 Belvedere ontwerp bestemmingsplan van der Have B 2021-11 RUI Wijziging planning (… > 2021-11) details
618 Motie Milieuzone vrachtverkeer Mulder B 2021-12 RUI Wijziging planning (2021-Q3>2021-12) Wordt in samenhang WCP en visie laadinfrastructuur uitgevoerd. Uitvoering motie is afhankelijk van nader extern onderzoek. details
217 Concept plan fietsparkeren station Mulder B 2021-Q4 RUI Wijziging planning (2021-09>2021-Q4) details
376 Participatie als indieningsvereisten aanvraag omgevingsvergunning. (Omgevingswet) van der Have A 2021-Q4 RUI 2021-Q4 details
231 Vestigingsbeleid Jan van Goyenstraat van der Have B 2021-Q4 RUI details
483 Bevoegdheden raad onder de Omgevingswet van der Have A 2021-Q4 RUI 2021-Q4 details
485 Instellen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van der Have A 2021-Q4 RUI 2021-Q4 details
19 Vaststellen nieuwe huisvestingsverordening 2022 van der Have A 2021-Q4 RUI 2021-Q4 details
558 Aankoop RWZI van der Have B 2021-Q4 RUI Rijnland wil eerst een taxatie op basis van toekomstige bestemming. details
295 Plan van aanpak Herbestemmen rioolwaterzuiveringsinstallatie van der Have B 2021-Q4 RUI details
256 Vaststellen plan fietsverbinding parallelweg Cruquiusweg Mulder B 2021-Q4 RUI details
416 Omgevingsvisie: hoofdlijnen van der Have A 2021-Q4 RUI 2021-Q4 details
417 Omgevingsplan: plan van aanpak van der Have B 2021-Q4 RUI details
561 Herenboeren, verlenen-vvgb van der Have A 2021-Q4 RUI 2021-Q4 details
53 Aanpassing kruising Kerklaan Provinciënlaan Mulder B 2021-Q4 RUI details
423 Actualisatie Groenbeleidsplan van der Have B 2021-Q4 RUI details
559 Reparatieplan HL&GG (vaststelling) van der Have A 2021-Q4 RUI 2021-Q4 details
3 Programma water (GRP) 2022-2027 Mulder A 2021-Q4 RUI 2021-Q4 details
5 Vaststellen definitief ontwerp van Merlenlaan Mulder B 2021-Q4 RUI details
37 Verordening op de gemeentelijke adviescommissie (Omgevingswet) van der Have A 2021-Q4 RUI 2021-Q4 details
410 Plan van aanpak discussie parkeerbeleid van der Have B 2021-Q4 RUI details
413 Belvedere vaststellen bestemmingsplan van der Have A 2022-Q2 RUI 2022-Q2 Wijziging planning (… > 2022-Q2) details
567 Omgevingsvisie vaststelling ontwerp van der Have A 2022-Q3 RUI 2022-Q3 details
398 Ruimtelijke verkenning Kennemerduin van der Have B RUI Elan heeft planvorming stopgezet en is zich aan het beraden. details
128 Stand van zaken initiatief participatie Havenkwartier van der Have B RUI Initiatiefnemers zijn aan zet na de verkregen zienswijze van de commissie Ruimte. details
363 Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPVE) Kennemerduin van der Have A RUI Initiatiefnemer heroverweegt project details
259 Evaluatie Binnenweg verkeersveiligheid Mulder B RUI details
291 Stedenbouwkundig pve Zuidstrook Hartekamp van der Have A RUI Initiatiefnemer heroverweegt project. details
233 Voorlopig stedenbouwkundig pve Zuidstrook Hartekamp van der Have B RUI Initiatiefnemer heroverweegt project. details
260 Actualisatie Ligplaatsenbeleid Mulder A RUI details
568 Motie Heemstede in de MRA - thema mobiliteit Mulder RUI Zie 400 bereikbaarheidsvisie ZKL 2020-2050 details
569 Motie Groene Oase in de MRA van der Have RUI Constante aandacht details
573 Thagaste: bouwplan van der Have B RUI details
35 Participatieplan Zuidstroom De Hartekamp van der Have A RUI details
426 Lokaal sportakkoord Struijf C 2021-09 SAM Wijziging type stuk (B>C) In juni en een presentatie voor de commissie samenleving gehouden. details
440 Onderzoek verhuizing jacobaschool naar Bronstee Struijf B 2021-09 SAM details
43 Vaststellen verwerving Jeugdhulp Struijf C 2021-09 SAM 2021-09 Wijziging type stuk (A>C) Op 31 aug is er een regionale radenbijeenkomst. Betreft een collegebevoegdheid. details
46 Benoeming RvT Stopoz Struijf A 2021-09 SAM 2021-09 Nieuw op planning details
441 Plan verhuizing/nieuwbouw Nicolaas Beets Struijf B 2021-10 SAM details
382 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Struijf A 2021-10 SAM 2021-10 details
38 Vaststelling regionale samenwerking decentralisatie van beschermd wonen Struijf A 2021-10 SAM 2021-10 details
606 Aanpassing verordening sociaal medische indicatie (SMI) Struijf A 2021-11 SAM 2021-11 Wijziging planning (2021-09>2021-11) details
425 Budgetsubsidie algemene voorzieningen begeleiding en dagbesteding Struijf A 2021-12 SAM details
588 Verruimen verordening toegankelijkheid Struijf A 2021-12 SAM 2021-12 Wijziging planning (2021-09>2021-12) Wordt in samenhang met punt 328 (subsidiebeleidsplan) opgepakt. details
622 Verordening Wet inburgering Struijf A 2021-Q4 SAM 2021-Q4 details
328 Subsidiebeleidsplan en wijzigingen diverse subsidieverordeningen Struijf A 2021-Q4 SAM 2021-Q4 details
623 Nieuwe verordening bekostiging leerlingenvervoer Struijf A 2021-Q4 SAM 2021-Q4 details
418 Cultuurnota Struijf A 2021-12 SAM 2021-12 details
10 Stand van zaken beleidsplan sociaal domein Struijf B 2022-Q1 SAM Motie samen tegen eenzaamheid details
6 Stand van zaken budgetsubsidie WIJ Heemstede Struijf B 2022-Q1 SAM details
44 Verwervingsstrategie huishoudelijke ondersteuning Struijf A 2022-Q1 SAM 2022-Q1 details
45 Verwervingsstrategie individuele begeleiding en dagbesteding Struijf A 2022-Q1 SAM 2022-Q1 details
40 Feedback en consultatieronde Regionaal Risico profiel Nienhuis B 2022-Q2 SAM details
41 Zienswijze op concept Regionaal Risico Profiel Nienhuis A 2022-Q4 SAM 2022-Q4 details