Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente heemstede - Lange Termijn Agenda LTA.nu

Lange Termijn Agenda LTA.nu
Nummer Kwartaal Onderwerp Portefeuillehouder Type Comm Soort Raad Opmerkingen Moties  
Nummer Kwartaal Onderwerp Portefeuillehouder Type Comm Soort Raad Opmerkingen Moties  
100 - Invulling budget nieuwe initiatieven van der Have A 2019-12 SAM 2019-12 Vervalt. Zie 430 details
239 - Vaststellen bestemmingsplan parkeren van der Have A 2020-01 RUI 2020-01 details
240 - Vaststellen regionale omgevingsagenda Zuid-Kennemeragenda Nienhuis A 2020-01 MID 2020-01 details
271 - Budgetsubsidie Wij Heemstede 2020-2024 Struijf A 2020-01 SAM 2020-01 details
395 - Controleprotocol 2019-2021 Mulder A 2020-01 MID 2020-01 details
429 - Verkoop aandelen Eneco Mulder A 2020-01 MID 2020-01 details
129 - Toekomst Heemsteedse onroerendgoed portefeuille van der Have B 2020-01 MID details
427 - Inrichtingsplan slottuin van der Have B 2020-01 RUI details
400 - Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 2020-2050 Mulder A 2020-02 RUI 2020-02 Wijziging naam (voorheen: Vaststellen mobiliteitsvisie Zuid-Kennemerland) Heemstede in de Metropool Regio Amsterdam - thema mobiliteit (Raad oktober 2019) details
430 - Uitvoeringsregeling (kaders) reserve nieuwe initiatieven van der Have A 2020-02 SAM 2020-02 Vervalt. Dit stuk is wordt vervangen door: 472 'Uitbreiden Stimuleringsbudget inwoners- en buurtinitiatieven'' 473 'Heemstede maakt het mogelijk' details
210 Herijken procesvoorstel Havenkwartier van der Have B 2020-02 RUI details
235 Laanbeplanting Jacob van Ruisdaellaan van der Have c 2020-02 RUI Wijziging type (B -> C). Gezien positieve inspraak en de wens om in maart te starten met uitvoering details
461 Normenkader 2019 Mulder B 2020-02 MID Nieuw op planning. Het normenkader 2019 vloeit voort uit het controleprotocol en wordt door de accountant gebruikt bij de accountantscontole details
472 Uitbreiden Stimuleringsbudget inwoners- en buurtinitiatieven van der Have A 2020-02 SAM 2020-02 Nieuw op planning. Voorheen onderdeel van: Uitvoeringsregeling (kaders) reserve nieuwe initiatieven. details
473 Heemstede maakt het mogelijk (nieuw initiatieven 2018-2022) van der Have A 2020-02 SAM 2020-02 Nieuw op planning. Voorheen onderdeel van: Uitvoeringsregeling (kaders) reserve nieuwe initiatieven. details
434 Conceptnota duurzaamheid 2020-2024 (inclusief kaders) Mulder B 2020-02 MID Wijziging naam (Voorheen: Kaders Nota duurzaamheid) details
401 Visie op informatievoorziening 2020-2024 Nienhuis A 2020-03 MID 2020-03 details
288 Toekomstgericht Afvalbeleid incl Uitwerken scenario afvalscheiding 75% + uitvoering en Vervangingsplan ondergrondse containers van der Have A 2020-03 RUI 2020-03 afhaneklijk van e.e.a. in relatie discussieavond raad details
393 Renovatie buitenruimte Spaarneborgh van der Have B 2020-03 RUI 2020-03 details
197 Motie openbare toiletten Struijf M/B 2020-03 SAM Uitvoering vergt meer tijd, mede door nader onderzoek in rondom binneweg Openbare toiletten (Kaderbrief 2019) details
253 Evenementenbeleid Mulder B 2020-03 RUI/MID Wijziging commissie (RUI -> MID) Sta op statiegeld; Evenementenweek details
255 Fietsverbinding Leidsevaart Noord vaststellen Mulder B 2020-03 RUI details
424 Eerste resultaten klimaatstresstest Mulder C 2020-03 RUI details
419 Rapportage uitvoering VTH-taken 2019 B 2020-03 RUI details
287 Actualisatie Speelvisie van der Have B 2020-03 RUI Speeltuinen verbinden (begroting 2019) details
130 Motie Ja-Ja sticker van der Have M/B 2020-03 SAM Ja Ja sticker (Begroting 2019) details
319 Motie Regenbooggemeente Nienhuis M/B 2020-03 SAM Motie Regenbooggemeente details
437 Nachtegaal: ruimtelijke uitgangspunten van der Have B 2020-03 RUI Planning afhankelijk van derden details
272 Meerjarenonderhoudsplan (MOP) Tennispark HBC Struijf B 2020-04 SAM Wijziging planning ( 03 -> 04) De overleggen met uitvoerende partijen zijn opgestart, plan komt in april details
273 Meerjarenonderhoudsplan (MOP) Tennispark Merlenhove Struijf B 2020-04 SAM Wijziging planning ( 03 -> 04) De overleggen met uitvoerende partijen zijn opgestart, plan komt in april details
365 Nota integraal veiligheidsbeleid 2019-2023 Nienhuis A 2020-04 SAM 2020-04 Wijziging planning (02 -> 04). I.v.m. personele wisselingen details
455 Proces en uitganspunten mbt Eneco gelden Mulder B 2020-04 MID Nieuw op planning details
261 Nota duurzaamheid 2020 – 2024 Mulder A 2020-04 MID 2020-04 Wijziging type (B -> A). details
420 Actualisatie Beheerplannen bruggen en beschoeiingen van der Have A 2020-04 RUI details
438 Onderzoek alternatieve financiering IHP Struijf B 2020-04 SAM Nieuw op planning details
439 Onderzoek renovatiemethode Evenaar IHP Struijf B 2020-04 SAM Nieuw op planning details
447 Uitwerkingsplan lokale prioriteiten veiligheid 2020 Nienhuis B 2020-04 SAM Nieuw op planning details
459 Motie inhuur externe terugdringen Nienhuis M/B 2020-04 MID Nieuw op planning Inhuur externe terugdringen (Begroting 2020) details
474 Motie Plaats voor buitenplaatsen op werelderfgoedlijst Struijf M/B 2020-04 SAM Nieuw op planning Plaats voor buitenplaatsen op werelderfgoedlijst (raad november 2019) details
475 Informatie nota inberugering Struijf B 2020-04 SAM Nieuw op planning details
268 Vervolg participatiebedrijf Struijf A 2020-05 SAM 2020-05 details
152 Voorlopig ontwerp fietsverbinding parallelweg Cruquiusweg inspraak Mulder B 2020-05 RUI Wijziging planning (02 -> 05). Verkeerskundig advies externe partij XTNT neemt meer tijd dan voorzien. details
264 Verordening speelautomatenhal aanpassen Nienhuis A 2020-05 MID 2020-05 details
407 Verordening Loonkostensubsidie Struijf A 2020-06 SAM 2020-06 details
328 Subsidiebeleidsplan en wijzigingen diverse subsidieverordeningen (incl. verruimen verordening toegankelijkheid) Struijf A 2020-06 SAM 2020-06 Wijziging planning (03-> 06). Toevoeging verruiming verordening toegankelijkheid details
330 Jaarverslag 2019 en Jaarplan 2021 mobiliteitsfonds Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland Mulder A 2020-06 RUI 2020-06 details
386 Begroting GR Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten Struijf A 2020-06 SAM 2020-06 details
408 Begroting Paswerk Struijf A 2020-06 SAM 2020-06 details
443 Begroting VRK A 2020-06 SAM 2020-06 Nieuw op planning. Zienswijze van raad details
451 Jaarrapportage sociaal domein 2019 Struijf C 2020-06 SAM Nieuw op planning details
445 Jaarverslag/jaarrekening VRK A 2020-06 SAM 2020-06 Nieuw op planning. Zienswijze van raad details
462 Jaarrekening 2019 Mulder A 2020-06 MID 2020-06 Nieuw op planning details
463 Voorjaarsnota 2020 Mulder A 2020-06 MID 2020-06 Nieuw op planning details
435 Jaarraportage 2019 sociaal domein Struijf A 2020-06 SAM 2020-06 Nieuw op planning details
464 Kadernota 2021-2024 Mulder A 2020-06 MID 2020-07 Nieuw op planning details
252 Concept bod Regionale Energie Strategieën Noord-Holland Zuid Mulder B 2020-06 MID Wijziging naam (voorheen: Concept bod Regionale Energie Strategieën Ijmond Kennermerland (6mnd na Startnotitie RES)) Wijziging planning (03 -> 06). Heemstede volgt het landelijk proces, afhaneklijk van het klimaatakkoord. details
303 Plan vervangen pontje Meermond Mulder B 2020-06 RUI Wijziging planning (Q1 -> 06). De markt wordt betrokken bij ontwerp, conform wens commissie details
446 Renovatie openbare verlichting 2020 van der Have B 2020-06 MID Nieuw op planning details
471 Verduurzaming gemeentelijk onroerend goed van der Have A 2020-06 MID 2020-06 Nieuw op planning details
411 Vaststellen BIZ verordening Mulder A 2020-09 MID 2020-09 Wijziging naam (voorheen: BIZ) details
465 Najaarsnota 2020 Mulder A 2020-10 MID 2020-10 Nieuw op planning details
426 Lokaal sportakkoord Struijf B 2020-10 SAM 2020-10 details
466 Begroting 2021 Mulder A 2020-10 MID 2020-11 Nieuw op planning details
467 Eerste begrotingswijziging 2021 (inclusief septembercirculaire 2020) Mulder A 2020-10 MID 2020-11 Nieuw op planning details
360 Beleidsplan schuldhulpverlening 2020 - 2023 Struijf A 2020-12 SAM 2020-12 details
409 Beleidsplan inburgering Struijf A 2020-12 SAM 2020-12 details
444 Actualiseren APV Nienhuis A 2020-12 MID 2020-12 Nieuw op planning details
468 Belastingverordeningen 2021 Mulder A 2020-12 MID 2020-12 Nieuw op planning details
358 Vaststelling kader (uitgangspuntennotitie) ambtelijke samenwerking Heemstede - Bloemendaal Nienhuis A 2020-Q1 MID 2020-Q1 Afhankelijk van Raadsgesprek met Bloemendaal details
432 Reparatieplan herziening landgoederen en groene gebieden van der Have A 2020-Q2 RUI 2020Q2 Nieuw op de planning details
218 Visie begraafplaats Mulder A 2020-Q2 RUI 2020-Q2 details
199 Beleid participatie van der Have A 2020-Q2 SAM 2020-Q2 Wijziging planning (03->Q2). Comform begroting (zie pagina 43) wordt dit in Q2 aangeboden aan de raad details
431 Advisering Provinciaal inpassingsplan Cruquiusbrug van der Have A 2020-Q2 RUI 2020-Q2 Nieuw op de planning. Moment is afhankelijk van het verzoek van de provincie details
451 Vormgeving borging ICT samenwerking (informatisering & automatisering) Nienhuis A 2020-Q2 MID 2020-Q2 Nieuw op planning. In het kader van aanbeveling vanuit Rekenkamercommissie rapport details
231 Vestigingsbeleid Jan van Goyenstraat van der Have B 2020-Q2 RUI Wijziging planning (Q1-> Q2). Planvorming nog niet afgerond. Afwachting overleg partijen details
375 Evaluatie welstandsnota van der Have B 2020-Q2 MID wijziging planning (Q1->Q2). Ivm opstellen onderzoeksopzet details
53 Aanpassing kruising Kerklaan Provinciënlaan Mulder B 2020-Q2 RUI In afwachting op de definitieve plannen m.b.t. invulling en verkeerskundig advies Kerklaan 61. details
128 Stand van zaken initiatief participatie Havenkwartier van der Have 2020-Q2 RUI Wijziging naam. (Voorheen: Terugkoppeling participatie Havenkwartier)Zie 210. Vorm en afstemming afhankelijk van initiatiefnemers. details
157 Huis van de gemeente (inrichting en gebruik openbaar deel raadhuis) Nienhuis B 2020-Q2 MID Vervalt. Zie blz 42 van de begroting 2020 details
217 Conceptplan fietsparkeren station Mulder B 2020-Q2 RUI details
258 Onderzoek aanpak veilige oversteekplekken fiets/voet Mulder B 2020-Q2 RUI details
295 Plan van aanpak Herbestemmen rioolwaterzuiveringsinstallatie van der Have B 2020-Q2 RUI details
300 Visie weekmarkt Mulder B 2020-Q2 MID wijziging planning (Q1 -> Q2). In eerste instantie wordt gewerkt en voorzien in een plan van aanpak. details
357 Uitwerking toekomstbestendige bedrijfsvoering in het kader van ambtelijke samenwerking Nienhuis B 2020-Q2 MID Wijziging planning (Q1 -> Q2). De uitkomsten van het raadsbesluit ‘vaststelling kader ambtelijke samenwerking Hst – Bld’ (zie 358) worden bij de uitwerking betrokken. Betreft bedrijfsvoering exclusief het domein informatisering en automatisering details
398 Ruimtelijke verkenning Kennemerduin van der Have B 2020-Q2 RUI Planvorming nog niet afgerond, nader onderzoek Elan wonen. details
402 Actieplan geluid Mulder B 2020-Q2 RUI details
410 Discussie parkeerbeleid Mulder B 2020-Q2 RUI Wijziging naam (Voorheen: Parkeerbeleidsdiscussie). details
413 Belvedere ontwerp bestemmingsplan van der Have B 2020-Q2 RUI Wijziging planning (Q1 -> Q2). Voorbereiding kost meer tijd details
415 Jaarstukken Omgevingsdienst Ijmond Mulder B 2020-Q2 RUI details
422 Ecologische Visie Mulder B 2020-Q2 RUI details
454 Midterm review tussenbalans periode 2018-2022 B 2020-Q2 Nieuw op planning details
460 Motie It giet Oan Mulder M/B 2020-Q2 RUI Nieuw op planning It giet Oan (begroting 2019) details
414 Jaarstukken MRA Nienhuis B 2020-Q2 MID Afhaneklijk van aanlevering door derden. details
457 Onderzoek 4 jaar na decentralisatie sociaal domein' Struijf B 2020-Q2 SAM Nieuw op planning details
363 Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPVE) Kennemerduin van der Have A 2020-Q3 RUI 2020-Q3 Planvorming nog niet afgerond. Zie 398 details
416 Omgevingsvisie: hoofdlijnen van der Have A 2020-Q3 RUI 2020-Q3 details
254 Plan van aanpak Economische visie 2020 – 2024 Mulder B 2020-Q3 RUI/MID Wijziging commissie (RUI -> MID) details
259 Evaluatie Binnenweg verkeersveiligheid Mulder B 2020-Q3 RUI details
458 Blaashal Struijf 2020-Q3 SAM Nieuw op planning details
297 Motie Verhuiscoaching van der Have M/B 2020-Q4 SAM Wijziging planning (04 -> Q2). Zie stavaza collebericht van januari. Verhuiscoaching (Begroting 2019) details
436 Belvedere bestemmingsplan van der Have A 2020-Q4 RUI 2020-Q2 Wijziging planning (Q2 -> Q4). Zie 413 details
28 Nota verbonden partijen Mulder A 2020-Q4 MID 2020-Q4 Wijziging planning (Q1->Q4). Vanwege druk P&C in het eerste halfjaar schuift dit door. details
291 Vaststelling Stedenbouwkundig pve Zuidstrook Hartekamp van der Have A 2020-Q4 RUI 2020-Q4 details
292 Omgevingswet-definitief voorstel Was-Wordt van der Have A 2020-Q4 RUI 2020-Q4 details
382 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Struijf A 2020-Q4 SAM 2020-Q4 details
294 Vaststellen visie Havenkwartier van der Have A 2020-Q4 RUI 2020-Q4 details
233 Voorlopig stedenbouwkundig pve Zuidstrook Hartekamp van der Have B 2020-Q4 RUI details
256 Vaststellen plan fietsverbinding parallelweg Cruquiusweg Mulder B 2020-Q4 RUI Wijziging planning (Q1 -> Q4). Relatie en volgtijdelijk met 152. Uitvoering in 2021 ivm eerst rioolvervanging. details
425 Budgetsubsidie algemene voorzieningen begeleiding en dagbesteding Struijf A 2020-Q4 SAM details
440 Onderzoek verhuizing jacobaschool naar Bronstee Struijf B 2020-Q4 SAM Nieuw op planning details
452 Evaluatie transitie & stavaza outsourcing Nienhuis B 2020-Q4 MID Nieuw op planning. details
453 F224 Nienhuis B 2020-Q4 MID Nieuw op planning. details
423 Actualisatie Groenbeleidsplan van der Have B 2020-Q4 RUI details
456 Evaluatie We Helpen Struijf B 2020-Q4 SAM Nieuw op planning details
417 Omgevingsplan: ambitie analyse van der Have B 2021-Q1 RUI 2021-Q1 details
454 Afschaffing hondenbelasting Mulder A 2021-Q2 MID 2021-Q2 Nieuw op de planning details
441 Plan verbouwing Nicolaas Beets Struijf B 2021-Q3 SAM Nieuw op planning details
224 Motie op kracht in de MRA Nienhuis M/B MID Afhankelijk van werkgroep Op kracht in de MRA (Kaderbrief 2019) details
242 Plan van aanpak Pilot Gemengde Woonvormen van der Have B RUI details
412 Transitie versneller (kaderstuk) Mulder RUI details
418 Cultuurbeleid Struijf SAM details
421 Plan van aanpak project rioolvervanging Van Merlenlaan van der Have C RUI details
293 Aanpassen Afvalstoffenverordening van der Have A MID Planning afhankelijk van behandeling van A-stuk 288 in commissie Ruimte. 'Toekomstgericht Afvalbeleid incl Uitwerken scenario afvalscheiding 75% + uitvoering en Vervangingsplan ondergrondse containers' details
260 Ligplaatsenbeleid Mulder A RUI details
476 Wijk Analyse C SAM 2020-Q4 Nieuw op de planning details
376 Participatie als indieningsvereisten aanvraag omgevingsvergunning. (Omgevingswet) van der Have A RUI details
381 Voortgang Manpadslaangebied van der Have B RUI Afhankelijk van overleg met ontwikkelaars. details
449 Stand van zaken Zorg & Veiligheid Nienhuis / Struijf B SAM Nieuw op planning details
469 Komgrens Cruquiusweg Mulder RUI Nieuw op planning details
470 Oversteekvoorziening Adr. Pauwlaan - Herenweg Mulder RUI Nieuw op planning details