Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente heemstede - Lange Termijn Agenda LTA.nu

Lange Termijn Agenda LTA.nu
Nummer Kwartaal Onderwerp Portefeuillehouder Type Comm Soort Raad Opmerkingen Moties  
Nummer Kwartaal Onderwerp Portefeuillehouder Type Comm Soort Raad Opmerkingen Moties  
466 - Begroting 2021 Mulder A 2020-10 MID 2020-11 details
467 Eerste begrotingswijziging 2021 (inclusief septembercirculaire 2020) Mulder A 2020-10 MID 2020-11 details
555 Advies lokale omroep Haarlem 105 Nienhuis A 2020-11 MID 2020-11 Wijziging planning (2020-10>2020-11) Een gezamenlijke actie van de gemeente Heemstede, Bloemendaal Haarlem en Zandvoort. Afstemming en voorbereiding vergt meer tijd. details
451 Raadsvoorstel voor aanpak samenwerking Informatisering en Automatisering. Nienhuis A 2020-11 MID 2020-11 Wijziging onderwerp (Wijziging regeling GRIT > Raadsvoorstel voor aanpak samenwerking Informatisering en Automatisering) We nemen een tussenstap alvorens we de GR licht wijsigen en vragen de raden om een zienswijze op voorgestelde aanpak. details
411 Bedrijven Investeringszone verordening Mulder A 2020-11 MID 2020-11 details
589 Aanpassing verordening precariobelasting 2020 n.a.v. corona. Mulder A 2020-11 MID 2020-11 Nieuw op planning details
471 Notitie voortgang Verduurzaming gemeentelijk onroerend goed van der Have B 2020-12 MID Wijziging planning (2020-11>2020-12) Het ophalen en verwerken vande input neemt meer tijd in beslag. details
300 Plan van aanpak Visie weekmarkt Mulder B 2020-12 MID Wijziging planning (2020-11>2020-12) Besprekingen nemen meer tijd in beslag om het proces zorgvuldig te doorlopen. details
444 Actualiseren APV Nienhuis A 2020-12 MID 2020-12 details
468 Belastingverordeningen 2021 Mulder A 2020-12 MID 2020-12 details
452 Evaluatie transitie & stavaza outsourcing Nienhuis B 2020-12 MID details
254 Plan van aanpak actualiseren Economisch actieplan 2020 – 2024 Mulder B 2020-Q4 MID Wacht op corona impactanalyse en koopstromen onderzoek details
583 Rapport rekenkamercommissie duurzaamheid 2020-Q4 MID 2020-Q4 details
571 Langetermijn financiering Stedin struijf A 2021-01 MID 2021-01 Afhankelijk van beschikbaar komen gezamenlijk rapport van de AHC Stedin en Stedin over de lange termijn financiering. Zie collegebericht van 7 aug 2020. details
489 Normenkader 2021 Mulder B 2021-02 MID 2021-02 details
28 Nota verbonden partijen A 2021-03 MID 2021-03 details
580 Benoeming accountant vanaf boekjaar 2021 Auditcommissie A 2021-03 MID 2021-03 details
462 Jaarrekening 2020 Mulder A 2021-06 MID 2021-06 details
463 Voorjaarsnota 2021 Mulder A 2021-06 MID 2021-06 details
572 Kadernota 2022-2025 Mulder A 2021-06 MID 2021-06 details
482 Jaarstukken MRA Nienhuis B 2021-09 MID Wijziging planning (2020-09 > 2021-09) details
465 Najaarsnota 2021 Mulder A 2021-10 MID 2021-10 details
563 Transitievisie warmte Struijf B 2021-12 MID details
453 Strategisch HRM beleidsplan Nienhuis B 2021-Q1 MID Wijziging planning (2020-Q4>2021-Q1) Wegens corona hebben andere zaken prioriteit gevraagd. details
224 Motie op kracht in de MRA Nienhuis M/B 2021-Q1 MID 2021-Q1 Op kracht in de MRA (Kaderbrief 2019) details
584 Governance Zuid Kennemerland Nienhuis 2021-Q1 MID 2021-Q1 details
484 Legesmodel (incl. verordening) Mulder A 2021-Q3 MID 2021-Q3 details
488 Evaluatie verblijfsaccomodatiebeleid B 2022-Q4 MID details
401 Visie op informatievoorziening 2020-2024 Nienhuis A MID Wenselijk in verband met samenloop Bloemendaal. Het is daar reeds vastgesteld. details
358 Vaststelling kader (uitgangspuntennotitie) ambtelijke samenwerking Heemstede - Bloemendaal Nienhuis A MID Kader is aangeboden aan de raad ter agendering. Zij moeten hier een beslissing over nemen. details
357 Uitwerking toekomstbestendige bedrijfsvoering in het kader van ambtelijke samenwerking Nienhuis B MID Afhankelijk van actie 358. De raad kan zelf planning hiervoor bepalen. details
293 Aanpassen Afvalstoffenverordening van der Have A MID Volgt op besluitvorming over afvalinzameling. details
556 Aanpak oversteek Adriaan Pauwlaan-Herenweg Mulder B 2020-11 RUI details
557 Groot onderhoud (asfalt) Heemsteedse Dreef van der Have B 2020-11 RUI details
288 Toekomstgericht Afvalbeleid incl Uitwerken scenario afvalscheiding 75% + uitvoering en Vervangingsplan ondergrondse containers van der Have A 2020-11 RUI 2020-11 Aangehouden door raad in juni details
218 Visie begraafplaats Mulder B 2020-11 RUI details
432 Ontwerp reparatieplan herziening landgoederen en groene gebieden van der Have B 2020-12 RUI Wijziging planning (2020-11>2020-12) details
565 Actieplan geluid (vaststelling) Mulder B 2020-12 RUI Wijziging planning (2020-11>2020-12) Verwerken zienswijzen kost meer tijd. details
295 Plan van aanpak Herbestemmen rioolwaterzuiveringsinstallatie van der Have B 2020-Q4 RUI details
217 Concept plan fietsparkeren station Mulder B 2020-Q4 RUI details
410 Plan van aanpak discussie parkeerbeleid van der Have B 2021- RUI details
412 Transitie versneller (kaderstuk) Mulder B 2021- RUI details
436 Belvedere ontwerp bestemmingsplan van der Have B 2021-01 RUI Wijziging planning (2020-11>2021-01) Afhankelijk voortgang schenker details
560 Herenboeren, ontwerp-vvgb van der Have A 2021-01 RUI 2021-01 Wijziging planning (2020-11>2021-01) Aanvraag omgevingsvergunning nog niet ontvangen. details
437 Nachtegaal: ruimtelijke uitgangspunten van der Have B 2021-01 RUI Wijziging planning (2020-12>2021-01) Afhankelijk voortgang voorbereidende gesprekken met initiatiefnemer details
152 Verbeteren fietsverbinding Cruquiusweg, vaststelling uitgangspuntennotitie Mulder B 2021-01 RUI Wijziging planning (2020-12>2021-01) Verwerken bewonersreaties neemt meer tijd in beslag om het proces zorgvuldig te doorlopen. Wijzigen onderwerp: Voorlopig ontwerp fietsverbinding parallel Cruquiusweg inspraak>Verbeteren fietsverbinding Cruquiusweg, vaststelling uitgangspuntennotitie details
480 Wegcategorisering (participatie + definitief plan) Mulder A 2021-01 RUI 2021-01 details
413 Belvedere vaststellen bestemmingsplan van der Have A 2021-02 RUI 2021-02 details
561 Herenboeren, verlenen-vvgb van der Have A 2021-03 RUI 2021-03 details
415 Jaarstukken Omgevingsdienst Ijmond Mulder B 2021-06 RUI details
53 Aanpassing kruising Kerklaan Provinciënlaan Mulder B 2021-Q1 RUI Wijziging planning (2020-11>2021-Q1) Voorstellen tot aanpassing in afwachting op vaststelling wegcategoriseringsplan. details
287 Actualisatie Speelvisie van der Have B 2021-Q1 RUI Wijziging planning (2020-Q4>2021-Q1) Het opnemen van bewonersinitiatieven en -wensen nemen meer tijd in beslag. Speeltuinen verbinden (begroting 2019) details
420 Actualisatie Beheerplannen bruggen en beschoeiingen van der Have A 2021-Q1 RUI Wijziging planning (2020-Q4>2021-Q1) In voorstel wordt de hoogte van de sotrting in de voorziening meegenomen, waardoor het opstellen meer tijd kost. details
558 Aankoop RWZI van der Have B 2021-Q1 RUI Wijziging planning (2020-Q4>2021-Q1) Taxatie waarde grond nog niet ontvangen. details
416 Omgevingsvisie: hoofdlijnen van der Have A 2021-Q1 RUI 2021-Q1 details
376 Participatie als indieningsvereisten aanvraag omgevingsvergunning. (Omgevingswet) van der Have A 2021-Q1 RUI 2021-Q1 details
231 Vestigingsbeleid Jan van Goyenstraat van der Have B 2021-Q2 RUI Wijziging planning (2020-Q4>2021-Q2) I.v.m. corona geen gesprrekken met ondernemers mogelijk. details
422 Nota ecologie Mulder B 2021-Q2 RUI Wijziging planning (2020-Q4>2021-Q2) Startdatum voor het opzetten van deze nota is vertraagd, dis als voorloper op de actualisering van het Groenbeleidsplan. details
330 Jaarverslag 2020 en Jaarplan 2022 mobiliteitsfonds Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland Mulder A 2021-Q2 RUI 2021-Q2 details
483 Bevoegdheden raad onder de Omgevingswet van der Have A 2021-Q2 RUI 2021-Q2 details
485 Instellen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van der Have A 2021-Q2 RUI 2021-Q2 details
256 Vaststellen plan fietsverbinding parallelweg Cruquiusweg Mulder B 2021-Q2 RUI details
423 Actualisatie Groenbeleidsplan van der Have B 2021-Q2 RUI details
559 Reparatieplan HL&GG (vaststelling) van der Have A 2021-Q2 RUI 2021-Q2 details
417 Omgevingsplan: ambitie analyse van der Have B 2021-Q3 RUI details
567 Omgevingsvisie vaststelling van der Have A 2021-Q4 RUI 2021-Q4 details
400 Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 2020-2050 Mulder A RUI Is aan de raad zelf Heemstede in de Metropool Regio Amsterdam - thema mobiliteit (Raad oktober 2019) details
398 Ruimtelijke verkenning Kennemerduin van der Have B RUI Elan heeft planvorming stopgezet en is zich aan het beraden. details
128 Stand van zaken initiatief participatie Havenkwartier van der Have B RUI Initiatiefnemers zijn aan zet na de verkregen zienswijze van de commissie Ruimte. details
363 Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPVE) Kennemerduin van der Have A RUI Initiatiefnemer heroverweegt project details
259 Evaluatie Binnenweg verkeersveiligheid Mulder B RUI Voorbereiding loopt nog. Eerst wordt ontwerp voorgelegd, vaststelling volgt in een A-stuk. details
291 Stedenbouwkundig pve Zuidstrook Hartekamp van der Have A RUI Initiatiefnemer heroverweegt project. details
233 Voorlopig stedenbouwkundig pve Zuidstrook Hartekamp van der Have B RUI Initiatiefnemer heroverweegt project. details
260 Actualisatie Ligplaatsenbeleid Mulder A RUI Voorbereiding loopt nog details
469 Komgrens Cruquiusweg Mulder RUI details
568 Motie Heemstede in de MRA - thema mobiliteit Mulder RUI Zie 400 bereikbaarheidsvisie ZKL 2020-2050 details
569 Motie Groene Oase in de MRA Nienhuis RUI Constante aandacht details
573 Thagaste: bouwplan van der Have B RUI details
586 Sanitaire voorziening Haven, ontwerp vvgb van der Have A RUI Nieuw op planning details
587 Sanitaire voorziening Haven, vvgb van der Have A RUI Nieuw op planning details
590 Prestatieafspraken 2021 volkshuisvesting van der Have B RUI Nieuw op planning details
581 Impactanalyse corona Nienhuis 2020-11 SAM 2020-11 Op 29 oktober is er een raadspresentatie over de uitkomsten van het coronaonderzoek. De analyse van risico's aandachtspunten en kansen voor Heemstede vindt daarna plaats en zal worden voorgelegd als B-stuk aan de commissie samenleving van 17 november. details
272 Meerjarenonderhoudsplan (MOP) Tennispark HBC Struijf B 2020-11 SAM details
273 Meerjarenonderhoudsplan (MOP) Tennispark Merlenhove Struijf B 2020-11 SAM details
588 Verruimen verordening toegankelijkheid Struijf A 2020-12 SAM 2020-12 Wijziging planning (2020-11>2020-12) Dit onderwerp zou meteen opgepakt worden met Subsidie beleidsplan en wijziging diverse subsidieverordeningen. Wegens corona is geen tijd geweest om dit op te pakken. Onderdelen worden opgeknipt, dit onderdeel schuift door naar december. details
474 Motie Plaats voor buitenplaatsen op werelderfgoedlijst Struijf M/B 2020-12 SAM Plaats voor buitenplaatsen op werelderfgoedlijst (raad november 2019) details
360 Beleidsplan schuldhulpverlening 2020 - 2023 Struijf A 2020-12 SAM 2020-12 details
418 Cultuur beleidsplan struijf A 2020-12 SAM 2020-12 details
297 Motie Verhuiscoaching Struijf M/B 2020-12 SAM Wijziging planning (2020-Q4>2020-12) Verhuiscoaching (Begroting 2019) details
456 Evaluatie We Helpen Struijf B 2020-Q4 SAM details
582 opdracht Quick scan locale democratie 2020-Q4 SAM 2020-Q4 details
268 Vervolg participatiebedrijf Struijf A 2021-01 SAM 2021-01 Wijziging planning (2020-11>2021-01) Haarlem heeft meer tijd nodig voor afspraken rondom leerwerkbedrijven perspectief en arbeidsmatige dagbestedingslocatie werkdag. details
426 Lokaal sportakkoord Struijf B 2021-03 SAM 2021-03 details
386 Begroting GR Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten Struijf A 2021-06 SAM 2021-06 details
408 Begroting Paswerk Struijf A 2021-06 SAM 2021-06 details
443 Begroting VRK Nienhuis A 2021-06 SAM 2021-06 details
445 Jaarverslag/jaarrekening VRK Nienhuis A 2021-06 SAM 2021-06 details
425 Budgetsubsidie algemene voorzieningen begeleiding en dagbesteding Struijf A 2021-12 SAM Wijziging plannning (2020-Q4>2021-12) Nieuwe budgetsubsidies zouden starten per 1 januari 2021. Vanwege corona zijn deze uitgebreide gesprekken niet gestart en werken we komend jaar met nog één jaar de verlenging van de huidige afspraken dmv een eenjarige subsidie. details
440 Onderzoek verhuizing jacobaschool naar Bronstee Struijf B 2021-Q1 SAM details
585 Motie openluchtzwembad Heemstede Struijf B 2021-Q1 SAM 2021-Q1 details
328 Subsidiebeleidsplan en wijzigingen diverse subsidieverordeningen Struijf A 2021-Q2 SAM 2021-Q2 Wijziging planning (2020-11>2021-Q2) Dit onderwerp zou meteen opgepakt worden met Subsidie beleidsplan en wijziging diverse subsidieverordeningen. Wegens corona is geen tijd geweest om dit op te pakken. Onderdelen worden opgeknipt, dit onderdeel schuift door naar Q2 in 2021. details
441 Plan verbouwing Nicolaas Beets Struijf B 2021-Q3 SAM details
382 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Struijf A SAM We zijn in afwachting van nieuwe wetgeving. Verordening wordt aan de hand hiervan erop aangepast. details
553 Uitwerking participatiebeleid; proceskader raad. van der Have A SAM Wijziging onderwerp (Wegwijzer participatie > Uitwerking participatiebeleid; proceskader raad) Wordt voorafgaand een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de raad. details
570 Rekenkamer onderzoek 'sturing opo realiseren doelstellingen duurzaamheid' 2021-01 2021-01 details
500 Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder A 2021-05 2021-05 details
242 Plan van aanpak Pilot Gemengde Woonvormen van der Have B Moet nog in lijn worden gezet. details
574 Zienswijze op scenario's warmte uit water Struijf B details