Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente heemstede - Lange Termijn Agenda LTA.nu

Lange Termijn Agenda LTA.nu
Nummer Kwartaal Onderwerp Portefeuillehouder Type Comm Soort Raad Opmerkingen Moties  
Nummer Kwartaal Onderwerp Portefeuillehouder Type Comm Soort Raad Opmerkingen Moties  
22-05 Jaarrekening 2021 Mulder A 2022-06 MID 2022-06 details
22-09 Kaderbrief incl. voorjaarsnota Mulder A 2022-06 MID 2022-06 details
22-26 Zienswijze begroting 2023 en begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst Ijmond Mulder A 2022-06 MID 2022-06 details
22-47 Zienswijze op Meerjarenbegroting MRA 2021-2024 Nienhuis A 2022-06 MID 2022-06 Wijziging onderwerp (Zienswijze op Voortgangsnota MRA > Zienswijze op meerjarenbegroting MRA 2021-2024) details
22-54 Vaststellen aanwijzingsbesluit Woo contactpersoon HMS 2022 Nienhuis A 2022-06 MID 2022-06 Nieuw op planning details
401 Visie op informatievoorziening 2023-2027 Nienhuis A 2022-09 MID 2022-09 Het voorstel is om vooraf aan de definitieve besluitvorming een inspiratiesessie te houden met de commissie. details
22-30 Actualisatie verordening art. 212 (financiële verordening) Mulder A 2022-09 MID 2022-09 details
22-31 Actualisatie verordening art. 213 (inrichting accountantscontrole) Mulder A 2022-09 MID 2022-09 details
22-32 Controleprotocol accountantscontrole 2022-2024 Mulder A 2022-09 MID 2022-09 details
22-35 Vaststellen beheerplan wegen 2022-2026 van der Have A 2022-09 MID 2022-09 details
81 Najaarsnota 2022 Mulder A 2022-10 MID 2022-10 Over exacte planning is overleg met de auditcommissie en komt een voorstel naar de raad. details
79 Begroting 2023 Mulder A 2022-10 MID 2022-11 details
80 Eerste begrotingswijziging 2023 (inclusief septembercirculaire 2022) Mulder A 2022-10 MID 2022-11 details
47 Scenario's Zonnig sportpark Groenendaal Mulder B 2022-10 MID Wijziging onderwerp (Ontwerp zon op parkeerterrein Groenendaal > Scenario's Zonnig sportpark Groenendaal) Wijziging planning (2022-Q3>2022-09) Wijziging type (A>B) details
22-48 Zienswijze op termijnagenda MRA (activiteiten en verwachte resultaten voor het komende jaar Nienhuis A 2022-12 MID 2022-12 Wijziging onderwerp (MRA Termijnagenda > Zienswijze op termijnagenda MRA (activiteiten en verwachte resultaten voor het komende jaar) details
62 Legesmodel (incl. verordening) n.a.v. invoering Omgevingswet Mulder A 2022-Q4 MID 2022-Q4 details
22-52 Voorlopig programma van eisen Zonnig sportpark Groenendaal Mulder A 2022-Q4 MID 2022-Q4 Nieuw op planning details
74 Economisch actieprogramma 2022-2026 Mulder B 2022-Q4 MID Wijziging planning (2022-Q3>2022-Q4) Onderzoek van I&O Research is later definitief dan gepland. details
488 Evaluatie verblijfsaccommodatiebeleid Mulder B 2022-Q4 MID details
357 Uitwerking toekomstbestendige bedrijfsvoering in het kader van ambtelijke samenwerking Nienhuis B MID GR DIT is n.a.v. RKC rapport reeds ingevoerd, borging overige bedrijfsvoering wordt voorbereid. details
604 Fase 2: Haalbaarheidsstudie warmte uit WRK leiding Struijf B MID details
22-29 Zienswijze begroting Bereikbaarheid Kennemerland Mulder A 2022-06 RUI 2022-06 details
22-19 Motie 30 km borden Mulder B 2022-10 RUI Wijziging plannning (2022-06>2022-10) 30 km borden details
22-20 Motie Fietspaden Zandvoortselaan van der Have B 2022-10 RUI Wijziging plannning (2022-06>2022-10) Fietspaden Zandvoortselaan details
71 Concept Woonvisie (80%) van der Have B 2022-09 RUI Wijziging onderwerp (Woonvisie - terugkoppeling participatie > Concept Woonvisie (80%) details
22-17 Onderzoek verkeersveiligheid centrum (Raadhuisstraat en Binnenweg) Mulder B 2022-09 RUI Auto te gast in Heemstede details
69 Vaststellen bestemmingsplan Princenbuurt van der Have A 2022-10 RUI 2022-10 details
70 Vaststellen Woonvisie van der Have A 2022-10 RUI 2022-10 Brei in, breidt uit details
22-51 Omgevingsplan: plan van aanpak algemeen van der Have B 2022-10 RUI Nieuw op planning details
5 Vaststellen definitief ontwerp Van Merlenlaan Mulder A 2022-11 RUI 2022-11 Wijziging planning (2022-Q3>2022-11) Samenspraak met de inwoners en de commissie wordt in het september gehouden details
558 Aankoop Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van der Have B 2022-Q3 RUI Taxatie ontvangen. Onderhandeling kunnen starten. details
423 Actualisatie Groenbeleidsplan van der Have B 2022-Q3 RUI details
22-21 Motie Oh denneboom Nienhuis B 2022-Q3 RUI Oh Denneboom details
260 Actualisatie Ligplaatsenbeleid Mulder A 2022-Q4 RUI 2022-Q4 details
483 Adviesrecht en participatie onder de Omgevingswet van der Have A 2022-Q4 RUI 2022-Q4 details
22-40 Herijking parkeerbeleid van der Have A 2022-Q4 RUI 2022-Q4 details
217 Concept plan fietsparkeren station Mulder B 2022-Q4 RUI Wijziging planning (2022-Q3>2022-Q4) details
22-22 Motie Parkeer de norm van der Have B 2022-Q4 RUI Parkeer de norm details
295 Plan van aanpak Herbestemmen rioolwaterzuiveringsinstallatie van der Have B 2022-Q4 RUI Hangt samen met punt 558 details
22-34 Definitief ontwerp (DO) Wcp deelproject Johan Wagenaarlaan en Cesar Francklaan (naar 30 km/uur) Mulder B 2022-Q4 RUI details
22-24 Motie Parkeer de verhoging van der Have B 2022-Q4 RUI Parkeer de verhoging details
567 Omgevingsvisie vaststelling ontwerp van der Have A RUI Wijziging planning (2022-Q3>…) details
22-08 Participatie omgevingsvisie Heemstede (fase 2) van der Have B RUI Wijziging planning (2022-Q4>…) details
592 Manpadslaangebied van der Have B RUI Vervolg wordt opgepakt na de verkiezingen. details
416 Omgevingsvisie: visie op hoofdlijnen, incl. ontwikkelrichting van der Have B RUI Planning afhankelijk van uitkomsten 22-08 Participatie Omgevingsvisie fase 2 details
417 Omgevingsplan: plan van aanpak pilot Noordwest van der Have B RUI Wijziging onderwerp (Omgevingsplan plan van aanpak > Omgevingsplan: plan van aanpak pilot Noordwest) details
128 Stand van zaken initiatief participatie Havenkwartier van der Have B RUI Vervolg wordt opgepakt na de verkiezingen. details
573 Thagaste: bouwplan van der Have B RUI details
22-23 Motie Minder afval van der Have B RUI Minder afval details
568 Motie Heemstede in de MRA - thema mobiliteit Mulder RUI details
569 Motie Groene Oase in de MRA van der Have RUI Constante aandacht details
22-25 Zienswijze begroting Veiligheidsregio Kennemerland Nienhuis A 2022-06 SAM 2022-06 details
22-27 Zienswijze begroting Participatiebedrijf Spaarne Werkt Struijf A 2022-06 SAM 2022-06 details
22-53 Benoeming lid RvT en statutenwijziging Stopoz Struijf A 2022-06 SAM Nieuw op planning details
22-55 Verlening borstelling Atheneum college Hageveld Struijf A 2022-06 SAM 2022-06 Nieuw op planning details
22-02 Investeringssubsidie vereniging Koninklijke Roei- en Zeilvereniging Het Spaarne Struijf B 2022-06 SAM details
66 Evaluatie aanpak eenzaamheid Struijf B 2022-06 SAM details
22-14 Uitvoering scenario's IHP fase 1 Struijf A 2022-09 SAM 2022-09 N.a.v. vervolgproces IHP. details
588 Verruimen verordening toegankelijkheid Struijf A 2022-09 SAM 2022-09 details
22-16 Motie Inzet coronagelden voor achterstand in onderwijs Struijf B 2022-09 SAM Wijziging planning (2022-06>2022-09) Inzet coronagelden voor achterstand in onderwijs details
22-12 Herziening APV (i.v.m. gebruikelijke herziening n.a.v. zomeraanpassing VNG) Nienhuis A 2022-12 SAM 2022-12 details
22-18 Motie Innovatieve snelheidsmaatregelen Nienhuis B 2022-Q3 SAM Innovatieve snelheidsmaatregelen details
41 Zienswijze op concept Regionaal Risico Profiel Nienhuis A 2022-Q4 SAM 2022-Q4 details
382 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Struijf A 2022-Q4 SAM 2022-Q4 Afhankelijk van nieuw wetsvoorstel details
614 Evaluatie participatiebeleid, incl. motie burgeramendement van der Have B 2022-Q4 SAM We hebben nog onvoldoende complexe participatietrajecten doorlopen. In februari volgt een collegebericht met een update. Burgeramendement details
22-33 Zienswijze beleidsplan crisisbeheersing Nienhuis B 2022-Q4 SAM details